Tjänster

Löpande redovisning


Redovisning är ofta navet och basen i verksamheten och blir en del av bolagets kontrollpanel där man hämtar information till sin planering och styrning. Vi sköter din redovisning och erbjuder månadsrapporter med nyckeltal för just dina behov.


 • Grundbokföring
 • Månadsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Finansieringsanalys
 • Nyckeltal
 • Biträde med löpande skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter, personalskatter och preliminärskatt
 • Biträde med periodisk sammanställning för handel med andra länder i EU-området
 • Emissionärenden, styrelseändringar, bolagsordningsändringar, utdelningar m.m

Löneadministration


Vi tar hand om er löneadministration som gör att du får en effektiv och professionell lönehantering som garanterat fungerar oavsett semester eller sjukdom. Vi sköter uppdatering på aktuell lagstiftning och nya regler inom området.


 • Löneberäkning
 • Förmånsberäkningar
 • Skattedeklaration av arbetsgivaravgifter och personalskatt
 • Upprättande av kontrolluppgifter vid årsslut
 • Rapportering av löner till FORA, KP Pension, Collectum etc
 • Framtagning av arbetsgivarintyg

Skatter


God skatteplanering är en nyckel till framgång och ett sätt att undvika problem. Lorab-företagen arbetar mycket med skattefrågor och har tillgång till bred och allsidig kompetens inom många skatteområden. Vi har också genom vårt nätverk tillgång till mycket kvalificerade specialister i övriga frågor. Vår filosofi är att du skall bli bemött effektivt och professionellt och inte behöva söka dina lösningar på mer än ett ställe. Målet är att inom vårt nätverk finna den optimala skattelösningen för ditt företag!


Vi erbjuder deklarationshjälp och upprättar deklarationer för både privatpersoner och företag (se punkt deklarationer) och arbetar också med rådgivning inom bl.a följande områden;

 • Skatt inom ägarledda företag
 • Individbeskattning
 • Mervärdeskattefrågor
 • Skatt vid köp och försäljning av bolag eller rörelse - avgifter, punktskatter och preliminärskatter
 • Skatteplanering vid generationsskiften
 • Biträde vid skatteprocesser

Bokslut


Lorab hjälper dig att upprätta kompletta period- och årsbokslut enligt god redovisningssed. Våra medarbetare ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat och levereras i god tid. Dessutom presenterar vi bokslutet så att ni kan värdera resultatet och bättre styra företaget. Vi kan även hjälpa till med att analysera resultatet och vara det bollplank när det gäller att hitta nya vägar och åtgärder till förbättringar.

Deklaration


Privat


Håller du reda på alla blanketter i deklarationsdjungeln? De senaste åren har utvecklingen mot förtryckta deklarationer med uppgiftsskyldighet direkt mot Skatteverket ökat avsevärt. Detta har också underlättat för inte minst privatpersoner. Samtidigt måste man dock konstatera att kraven på väl underbyggda deklarationer ökat och är ingalunda så att ”alla uppgifter är förtryckta”.


Aktieförsäljningar, utdelningar, fastighetsförsäljningar m.m är exempel på affärshändelser som kräver ett gott deklarationskunnande. Skatteplanering vid upprättande av deklaration är också viktigt, dvs har du beaktat alla möjligheter och fallgropar som finns? För detta ändamål kan du använda vår erfarna deklarationspanel. Välkommen!


Näring


Lorab hjälper till att upprätta deklarationen för ditt företag. Vi räknar ut din slutgiltiga skatt och ger råd om eventuell kompletteringsbetalning. Genom vår rådgivning vid deklarationsarbetet begränsas risken för att du ska få betala skattetillägg.

Företagsvärdering


Skall du köpa ett redan existerande företag? Skall du köpa ut din partner eller bli utköpt? Vad är ditt företag värt? Vi hjälper dig med värderingen.

Årsredovisning


Enligt lag kan detta vara en årsredovisning eller delårsrapport. Vi säkerställer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen, att den följer etablerad normgivning och är anpassad efter den bransch du är verksam i.

Bolagsbildning


Vi erbjuder färdiga bolag genom samarbetspartners eller hjälper dig att starta ett nytt. Dina behov och tidsplan avgör vilket du väljer!

Likvidation


Rätt utförd innebär likvidation ett bra sätt att avveckla företaget under ordnade former. Vi tar hand om förvaltningen under avvecklingen på ett effektivt och skatteoptimalt sätt. Hos oss säkerställer du att ditt bolag inte hamnar i oriktiga händer under avvecklingen samt att alla skatteeffekter belyses och tas om hand på ett professionellt sätt.


Frivillig likvidation


Vi genomför själva frivilliga likvidationer dvs träder i styrelsens ställe och avslutar företaget under ordnade former till bästa resultat och skattelösning för ägare.


Tvångslikvidation


Vi hjälper konkursförvaltare med redovisning och upprättande av årshandlingar samt sk obeståndsutredningar.

Affärsrådgivning


Under ett företags livscykel ställs du som företagare inför ett stort antal beslutssituationer där affärsrådgivning är nödvändig. Många gånger är revisorn den viktigaste samtalspartnern. Denne har dock ofta jävsfrågor att beakta. Därför behövs ofta en särskild fristående affärsrådgivare som din partner.
LORAB förmedlar specialistkompetens efter just ditt företags behov.


Genom LORAB kan vi bl.a. erbjuda dig:

 • Snabb och kompetent bedömning av olika affärsavtal
 • Kompanjonsavtal mellan delägare
 • Ekonomisk konsultation och analys
 • Företagsanalys och värderingar
 • Belönings- och incitamentsprogram
 • Rådgivning vid köp och försäljning
 • Resultatuppföljning och lönsamhetsbedömning

Outsourcing


Denna tjänst innebär att vi i överenskommelse med kund helt eller delvis åtar oss att utgöra företagets ekonomifunktion. Antingen i våra lokaler eller i kunds lokal och i kunds affärssystem. Kundens behov styr hur vi anpassar tjänsten. Exempelvis: löpande redovisning, löneadministration, fakturering, betalningar, deklaration av moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt.